1. Algemene voorwaarden Adem met Ied:

 

1.1 Onder deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Het bedrijf Adem met Ied. Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer en die de diensten afneemt van Adem met Ied.

 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg hiervan kunnen zijn.

 

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

 

 

2. Behandelingen en aansprakelijkheid algemeen:

 

2.1. Adem met Ied verleent geen medische massages of behandelingen. Bij medische klachten dient Opdrachtgever/cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

 

2.2. Opdrachtgever/cliënt dient bij voorkeur bij het maken van de afspraak dan wel uiterlijk 24 uur vóór de behandeling melding te maken van medische klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing.

 

2.3. Adem met Ied behoudt zich het recht voor een Opdrachtgever/cliënt van behandeling uit te sluiten, wanneer bijzonderheden als bedoeld in artikel 2.2 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer dit naar oordeel van Adem met Ied tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van opdrachtgever/cliënt zou kunnen leiden. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

 

2.4. Opdrachtgever/cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Adem met Ied.

 

2.5. Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Adem met Ied. Adem met Ied kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen van Adem met Ied voortvloeien.

 

2.6. Adem met Ied kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

 

2.7. De aansprakelijkheid van Adem met Ied, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 

2.8. Alle door Adem met Ied opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W.

 

 

3. Omgangsvormen, hygiëne, privacy:

 

3.1. Adem met Ied biedt geen erotische of sensuele massages. Aanvragen van deze aard worden dan ook afgewezen.

 

3.2. Adem met Ied behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Adem met Ied niet sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt daarom niet plaats.

 

3.3. Bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever/client aan derden worden verstrekt. Dit geldt ook voor persoonsgegevens op de website.

 

3.4 Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden, accepteert u ook ons privacy statement.

 

 

4. Annulering/ wijzigen afspraak:

 

4.1. Annulering van een behandeling is alleen mogelijk tot 48 uur vóór aanvang.

 

4.2. Bij annulering van een behandeling binnen 48 uur vóór aanvang van de behandeling wordt de behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ‘no-show’ (zonder enig bericht niet op komen dagen).

 

4.3. Een behandeling kan binnen 48 uur vóór aanvang van de behandeling niet meer worden gewijzigd.

 

4.4. Opdrachtgever/client dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.

 

4.6. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of opdrachtgever/client aanwezig is. Opdrachtgever/client kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/ niet tijdigheid van opdrachtgever/ client. Restitutie/ korting vindt dan niet plaats.

 

4.7. Wanneer de behandeling door toedoen van Adem met Ied niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de opdrachtgever/client zijn/ haar recht op een volledige behandeling. restitutie/ korting vindt dan plaats of er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

 

 

5. Cadeaubonnen:

 

5.1. Cadeaubonnen zijn voor onbepaalde tijd geldig.

NB: wanneer u een cadeaubon met een behandeling heeft ontvangen, kan het zijn dat de waarde van de bon verschilt ten opzichte van de huidige tarieven. Als de bon wordt verzilverd, dan is het mogelijk om het verschil bij te betalen of de behandeling iets te verkorten.

 

5.2. Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.

 

5.3. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

 

5.4. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden, tenzij anders overeengekomen.

 

5.5. De datum voor het verrichten van een behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Adem met Ied en wordt in overleg met cliënt/opdrachtgever bepaald.

 

5.6. Annulering van bestelde cadeaubon is niet mogelijk.

 

5.7. Reproduceren of vervalsen van de cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Adem met Ied sprake van is, zal aangifte van fraude bij de Politie worden gedaan.

 

5.8. Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Adem met Ied.

 

 

6. Betalingen:

 

6.1. Betalingen dienen bij voorkeur via bank-transactie te worden voldaan.

 

6.2. Contante betalingen vinden direct na de behandeling plaats.

 

6.3. Adem met Ied kan een vordering op cliënt/opdrachtgever indien deze in verzuim is ter incasso overdragen aan een derde partij.

 

6.4 Bij behandelingen op locatie wordt er een reistoeslag in rekening gebracht bij opdrachten buiten Waarland.

 

‚Äč

7. Geschillen:

 

7.1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

 

7.2. Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Adem met Ied is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

7.3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van een Nederlands bevoegde rechter.

 

 

8. Slotbepalingen

 

8.1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

8.2. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Adem met Ied ten alle tijden gewijzigd worden.

 

8.3. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Adem met Ied.

 

8.4. Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Adem met Ied verklaart kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.